Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Studia podyplomowe

Kursy

Pracownik

Aktualności

KONTAKT

BIP

Zarządzanie

Zarządzanie - studia II stopnia - magisterskie

 • Informacje ogólne
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Umowa
 • Terminy zjazów
 • Stypendia
 • Kredyty studenckie

Nowość !!!

Informacje ogólne
 • Kierunek studiów – Zarządzanie – o profilu praktycznym
 • Studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, projektów.
 • Program studiów na kierunku „Zarządzanie” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Przez pierwszy semestr program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność. Przy wyborze drugiej specjalności, do dyplomu ukończenia studiów wydawany jest dodatkowy certyfikat.
 • Po II i III semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.
 • Po ukończeniu 2-letnich studiów II stopnia uzyskasz tytuł magistra, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu.
 • Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia III stopnia (doktoranckie) w uczelniach wybranych przez Ciebie, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.
Do kogo skierowane są studia?

Do absolwentów studiów I stopnia pragnących podjąć pracę w roli przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów i konsultantów. Do osób zainteresowanych zdobyciem zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowaniem krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności. Do pragnących kreować aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które uzyskasz m.in. z
 • wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych,
 • umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim,
 • umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktu społecznego, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów,
 • umiejętność abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia,
 • umiejętność aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych,
 • zdolność uczenia się oraz umiejętność samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu różnorodnych i trudnodostępnych źródeł informacji.

Program studiów kładzie duży nacisk na rozwój personalny studenta – jego świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność. Najlepszym „narzędziem” studenta jest sam student. Dlatego zapewniamy dużo zadań praktycznych z zakresu rozwoju osobistego, umożliwiających badanie przez studenta swoich granic, potencjału, przekonań, tożsamości oraz talentów.

Studia przygotują Cię do skutecznego zarządzania samym sobą oraz ludźmi, nabędziesz umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na nowoczesnym rynku menadżerskim. Doskonale rozwiniesz indywidualne umiejętności własnego rozwoju osobistego, wzmocnisz poczucie wartości siebie. Rozwiniesz również umiejętności społeczne, nauczysz się skutecznego zarządzania relacjami w grupie i komunikowania się z partnerami biznesowymi.

Praca po studiach – perspektywy zawodowe
 • przedsiębiorstwa usługowe, produkcyjne i handlowe oraz inne podmioty gospodarcze,
 • własna działalność biznesowa,
 • organizacje publiczne i instytucje administracyjne,
 • organizacje, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne,
 • agencje marketingowe i reklamowe.
 • Efekty kształcenia dla kierunku (Pobierz))
  Specjalności
  Wybrane przedmioty
  • Koncepcje zarządzania
  • Makroekonomia
  • Prawo cywilne i gospodarcze
  • Etyka w zarządzaniu
  • Statystyka
  • Metody podejmowania decyzji menedżerskich
  • Informatyczne systemy zarządzania
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie procesami
  • Zarządzanie zmianą
  • Rachunkowość zarządcza
  • Przedsiębiorczość
  • Społeczne aspekty zarządzania
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Negocjacje w biznesie
  • Metody badań społecznych / Zastosowanie metod badawczych w naukach o zarządzaniu
  • Język obcy specjalistyczny I / Język obcy specjalistyczny II
  • Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
  • Praktyki zawodowe
  Dlaczego warto wybrać WSNS?

  Wkraczając w mury naszej Uczelni będziesz:
  • Studiował w bardzo dobrych warunkach, w akademickiej atmosferze, w klimacie przyjaźni, serdeczności, otwartości, życzliwości, szacunku i współpracy.
  • Zdobywał umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach, dostosowanych do danego kierunku studiów.
  • Nabywał wiedzę od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.
  • Nabywał umiejętności praktyczne w różnych instytucjach realizując praktyki studenckie na danym kierunku studiów.
  • Miał możliwość korzystania z pomocy finansowej poprzez stypendia: socjalne, naukowe i artystyczne, osiągnięcia sportowe czy artystyczne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi z powodu indywidualnego zdarzenia losowego.
  • Miał możliwość korzystania z bankowego kredytu studenckiego w opłaceniu studiów, z opcją jego umorzenia dla najlepszych studentów.
  • Miał możliwość korzystania z indywidualnego toku studiowania w szczególnych przypadkach.
  • Korzystał z wiedzy, przychylności, otwartości i uprzejmości pracowników oraz władz Uczelni.
  • Nabywał takie wartości, które wykorzystasz w swoim życiu zawodowym i rodzinnym.
  • Czuł się wyjątkowo, w wyjątkowym miejscu i z wartościowymi ludźmi.
  • Mógł sam wpłynąć na atmosferę i klimat studencki.
  • Zadowolony, że możesz studiować i realizować swoją drogę do sukcesu.
  • Studiował w Uczelni, która:
  • po akredytacji przez Polską Komisję Akredytacyjną uzyskała pozytywne oceny.
  • uzyskała Certyfikat Wiarygodna Szkoła.
  • została nominowana do Godła Liderów Uczelni Wyższych w Polsce.
  • otrzymała nominację do tytułu – Polska Nagroda Innowacyjności.
  Gdy ukończysz studia w WSNS będziesz:
  • Posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne, które będą potwierdzone: Dyplomem Ukończenie Studiów Wyższych, Suplementem do Dyplomu oraz dodatkowymi Certyfikatami.
  • Wyróżniał się wśród innych absolwentów, wysokim poczuciem wartości siebie.
  • Wykorzystywał wiedzę i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiowania.
  • Patrzył na świat z perspektywą i uśmiechem na twarzy.
  • Otwarty, radosny, pewny siebie.
  • Umiał łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi.
  • Wiedział jak doskonale zaprezentować siebie.
  • Swobodnie, bez lęku, strachu i niepewności poruszał się na rynku pracy.
  • Asertywny i poradzisz sobie ze stresem.
  • Dbał o swój rozwój osobisty i rozwijał ogromny potencjał, który posiadasz w sobie.
  • Miał możliwość kontynuowania studiów wyższych trzeciego stopnia na różnych uczelniach.
  WSNS zaprasza Cię w niezwykłą podróż do Twojego wnętrza. To jak daleko zajdziesz i jak daleko sięgniesz zależy tylko od Ciebie. Zadbaj o swój rozwój osobisty, zmień swoje życie na lepsze, wartościowe, pełne radości i szczęścia, profesjonalizmu oraz wiary w siebie. WSNS pomoże Ci w rozwoju i osiągnięciu osobistego sukcesu.

  Decyzja należy do Ciebie! Czy Ty tego pragniesz?

  Zapisy na studia w roku akademickim 2018/2019 nabór zimowy

  Przyjmujemy na studia bez egzaminów wstępnych
  Zapisywanie na studia odbywa się wyłącznie według kolejności składanych dokumentów kwalifikacyjnych.

  Ustala się limit przyjęć na poszczególne kierunki studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym liczony oddzielnie:

  Studia II stopnia (magisterskie)

  1. Zarządzanie – 50 miejsc

  Studia I stopnia (licencjackie)

  1. Techniki dentystyczne - 18 miejsc z możliwością zwiększenia do 36
  2. Kosmetologia – 40 miejsc
  3. Socjologia - 40 miejsc
  4. Praca socjalna - 40 miejsc
  5. Psychologia - 40 miejsc
  6. Dietetyka - 40 miejsc
  7. Ratownictwo medyczne - 40 miejsc
  8. Zarządzanie - 50 miejsc
  9. Taniec - 40 miejsc

  Miejsce składania dokumentów kwalifikacyjnych:

  WSNS ul. Zamojska 47 pok. 200 Mapa dojazdu
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00
  w soboty od 8:00 do 14:00
  tel. 081 531 85 56
  email:

  Terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego rozpoczynają się:

  • dla naboru letniego nie wcześniej niż 15 maja i upływa 25 września - przedłużony do 30 września
  • dla naboru zimowego od 15 grudnia i upływa 25 lutego

  UWAGA!
  siedziba WSNS jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych za budynkiem znajduje się własny bezpłatny parking.

  ul. Zamojska 47 w Lublinie

  Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych:

  1. wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  2. kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu);
  3. kserokopia dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu);
  4. kserokopia suplementu (część B) – (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginał do wglądu;
  5. dowód osobisty do wglądu;
  6. 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe);
  7. potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

  Wymagany komplet dokumentów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców:

  1. wypełniony przez Internet wniosek zgłoszeniowy pod adresem http://wsns.pl/rekrutacja lub wypełniony w sposób tradycyjny według ustalonego wzoru (dostępny na stronie Pobierz lub w dziekanacie WSNS - pokój 200),
  2. polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
  3. dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicę lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do w/w dyplomu dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
  4. wgląd do paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
  5. 2 zdjęcia (35x45 mm) podpisane (1 zdjęcie - kolorowe);
  6. zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia wraz z tłumaczeniem na j. polski
  7. kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
  8. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  9. potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją).

  Dodatkowe dokumenty dla kandydatów (cudzoziemców) na studia:

  1. Karta Polaka (uprawnia do ubiegania się o otrzymywanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, socjalnego, Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe),
  2. Zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności (uprawnia do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych).

  Tabele opłat za studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie w roku akademickim 2018/2019

  1. Opłaty wpisowego na studia dla kandydatów w roku akademickim 2018/2019:
   1. wysokość opłaty wpisowego uzależniona jest od terminu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.
   2. kandydaci składający dokumentację rekrutacyjną wnoszą opłatę wpisowego według zamieszczonej tabeli

  Opłata wpisowego w roku akademickim 2018/2019 dla studiów I stopnia (licencjackie):
  Nabór letni Nabór zimowy
  Kierunek studiów I stopnia Dokumenty złożone do dnia 31.07.2018 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.08.2018 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone do dnia 31.12.2018 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.01.2019 opłata wpisowego wynosi
  Dietetyka 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Kosmetologia 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Pielęgniarstwo 50 zł
  Praca socjalna 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Psychologia 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Ratownictwo medyczne 0 zł 200 zł 0 zł 50 zł
  Socjologia 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Techniki dentystyczne 0 zł 200 zł 0 zł 50 zł
  Zarządzanie 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Taniec 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł

  Opłata wpisowego w roku akademickim 2018/2019 dla studiów II stopnia (magisterskie):
  Nabór letni Nabór zimowy
  Kierunek studiów II stopnia Dokumenty złożone do dnia 31.07.2018 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.08.2018 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone do dnia 31.12.2018 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.01.2019 opłata wpisowego wynosi
  Zarządzanie 0 zł 100 zł 0 zł 50 zł
  Pielęgniarstwo 50 zł
  Opłata wpisowego w roku akademickim 2018/2019 dla studiów jednolitych pięcioletnich magisterskich:
  Nabór letni Nabór zimowy
  Kierunek studiów II stopnia Dokumenty złożone do dnia 31.07.2018 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.08.2018 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone do dnia 31.12.2018 opłata wpisowego wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.01.2019 opłata wpisowego wynosi
  Psychologia 50 zł
  Tabela opłat czesnego za studia dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 - studia I stopnia (licencjackie):
  Kierunek I stopnia (licencjackie) Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
  miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
  Dietetyka 1/2/3 1/2/3/4/5/6 450 2200 4200 450 2200 4200
  Kosmetologia 1/2/3 1/2/3/4/5/6 510 2500 4900 450 2200 4300
  Pielęgniarstwo 1/2/3 1/2/3/4/5/6 460 2250 4350
  Praca socjalna 1/2/3 1/2/3/4/5/6 390 1900 3700 380 1850 3600
  Psychologia 1/2/3 1/2/3/4/5/6 420 2050 3900 390 1900 3650
  Ratownictwo medyczne 1/2/3 1/2/3/4/5/6 580 2825 5600 580 2825 5600
  Socjologia 1/2/3 1/2/3/4/5/6 370 1800 3500 350 1700 3300
  Techniki dentystyczne 1/2/3 1/2/3/4/5/6 820 4000 7800 780 3800 7400
  Zarządzanie 1/2/3 1/2/3/4/5/6 370 1800 3500 350 1700 3300
  Taniec 1/2/3 1/2/3/4/5/6 370 1800 3500 370 1800 3500

  Tabela opłat czesnego za studia dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 - studia II stopnia (magisterskie):
  Kierunek II stopnia (magisterskie) Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
  miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
  Zarządzanie 1/2 1/2/3/4 390 1900 3700 380 1850 3600
  Pielęgniarstwo 1/2 1/2/3/4 480 2350 4550 450 2200 4250
  Tabela opłat czesnego za studia dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 - Studia jednolite pięcioletnie magisterskie:
  Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
  miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
  Psychologia 1/2/3/4/5 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 450 2150 4100 430 2050 3900

  Opłacający studia, według własnego uznania wybiera system opłat (miesięczny - 10 rat, semestralny - 2 raty lub roczny - 1 rata) dokonując pierwszej opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto WSNS.

  Wprowadza się harmonogram opłat czesnego w roku akademickim 2018/2019:

  Harmonogram wpłat w roku akademickim 2018/2019 dla naboru letniego
  miesięcznie semestr 1,3,5 semestr 2,4,6
  rata 25.09. 25.02.
  rata 31.10. 31.03.
  rata 30.11. 30.04.
  rata 31.12. 31.05.
  rata 31.01. 15.06.
  semestralnie 25.09. 25.02.
  rocznie 25.09.

  Harmonogram wpłat w roku akademickim 2018/2019 dla naboru zimowego
  miesięcznie semestr 1,3,5 semestr 2,4,6
  rata 25.02. 25.09.
  rata 31.03. 31.10.
  rata 30.04. 30.11.
  rata 31.05. 31.12.
  rata 30.06. 15.01.
  semestralnie 25.02. 25.09.
  rocznie 25.02.

  Płatności

  Wpłaty należy dokonać na:

  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

  20-102 Lublin, ul. Zamojska 47

  Nr rachunku bankowego Alior Bank S.A. 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

  W tytule przelewu należy podawać:

  • imię i nazwisko,
  • kierunek studiów,
  • rok i tryb (dzienne lub zaoczne),
  • opłata tytułem np.: opłata wpisowa, czesne I rata, czesne za I semestr, itp.

  :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

  Druk wpłaty do pobrania poniżej

  Druk wpłaty za studia

  Wzór umowy do pobrania


  Druk wpłaty za studia

  Terminy zjazdów roku akademickim 2018/2019


  Termin zjazdów

  Szanowny kandydacie na studia, możesz nie ponosić kosztów studiowania w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, ponieważ sprawnie działa system stypendialny. Poniżej przedstawiamy w jakiej wysokości są wypłacane studentom świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018, dzięki którym w zależności od kierunku studiów mogą one pokrywać w całości opłaty za naukę. Dlatego zachęcamy do składania wniosków stypendialnych, które umożliwią Ci studiowanie bez kosztów finansowych.
  Opłata czesnego za rok studiów Wysokość stypendium socjalnego za rok nauki Wysokość dodatku mieszkaniowego za rok nauki Wysokość stypendium naukowego oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok nauki Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych za rok nauki
  od 3300 zł do 7800 zł od 3000 zł do 6000 zł 1500 zł od 1000 zł do 10000 zł 4000 zł
  wysokość czesnego zależy od kierunku studiów wysokość stypendium zależy od dochodu jaki przypada na osobę w rodzinie studenta stypendium przysługuje w przypadku uzyskania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) stypendium przysługuje po osiągnięciu odpowiednich wyników w nauce czy też stosownych osiągnięć sportowych lub artystycznych po I roku studiów stypendium przysługuje dla osób posiadających zaświadczenie o niepełnosprawności

  Kredyty studenckie w roku akademickim 2018/2019

  Informacje o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019 znajdują się także na stronie ministerstwa

  WYBIERZ SWÓJ KIERUNEK MARZEŃ - studia II stopnia - magisterskie

  zarządzanie studia magisterskie II stopnia

  ZARZĄDZANIE

  Poznaj tajniki skutecznego zarządzania samym sobą oraz ludźmi, nabądź umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na nowoczesnym rynku menadżerskim. Rozwiń indywidualne umiejętności zdobyte na studiach I stopnia. Czytaj więcej

  WYBIERZ SWÓJ KIERUNEK MARZEŃ - studia I stopnia - licencjackie

  dietetyka studia lublin

  DIETETYKA

  Studiuj dietetykę i poznaj tajniki funkcjonowania ludzkiego ciała, zgłębiaj sekrety żywienia. Dowiedz się jak dieta może wpływać na jakość życia każdego z nas. Czytaj więcej
  kosmetologia studia lublin

  KOSMETOLOGIA

  Naucz się wydobywać piękno z ludzkiego ciała i zdobądź uprawnienia instruktora w wybranej przez siebie dziedzinie kosmetologii. Wybieraj spośród specjalności manicure, pedicure, wizażysty, stylisty, kosmetyczki i rozwiń umiejętności na których najbardziej Ci zależy. Czytaj więcej
  praca socjalna studia lublin

  PRACA SOCJALNA

  Studiuj pracę socjalną i wykorzystaj zasoby życzliwości i empatii oraz sprawdź się w pracy z potrzebującymi wsparcia. Zostań dyplomowanym pracownikiem socjalnym skupionym na pomocy inny. Czytaj więcej
  psychologia studia lublin

  PSYCHOLOGIA

  Poznaj mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem oraz naturę człowieka, aby zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Badaj wpływ emocji i motywacji na ludzkie działania, poznaj narzędzia rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy czy społeczeństwa.Czytaj więcej
  ratownictwo medyczne studia lublin

  RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Zdobądź umiejętności niezbędne do ratowania ludzkiego życia w nagłych wypadkach i udzielaj pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgłębiaj wiedzę praktyczną odbywając praktyki w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz wykorzystaj ją w przyszłej pracy, ratując ludzkie życie.Czytaj więcej
  socjologia studia lublin

  SOCJOLOGIA

  Studiuj socjologię by elastycznie reagować na aktualną sytuację na rynku pracy i być zawsze w centrum wydarzeń. Poznaj techniki negocjacyjne, zarządzaj czasem, konfliktami, motywuj siebie i swoich pracowników oraz uczyń siebie i ich prawdziwymi liderami. Czytaj więcej
  taniec studia lublin

  TANIEC

  Wykorzystaj swoje zamiłowanie do tańca, uzupełnij je zagadnieniami z obszaru kultury i sztuki i zostań dyplomowanym tancerzem lub pedagogiem tańca. Czytaj więcej
  techniki dentystyczne studia lublin

  TECHNIKI DENTYSTYCZNE

  Wykorzystaj swoje zamiłowania do nauk medycznych i zdolności manualne oraz dodaj do tego precyzję i estetykę i zostań dyplomowanym technikiem dentystycznym.Czytaj więcej
  zarządzanie studia licencjackie I stopnia

  ZARZĄDZANIE

  Zdobądź umiejętności skutecznego zarządzania ludźmi oraz zasobami materialnymi i informacyjnymi w celu wykonywania konkretnych zadań indywidulanych i zespołowych. Rozwiń indywidualne umiejętności własnego rozwoju osobistego, wzmocnij poczucie wartości siebie. Czytaj więcej

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

    Akceptuję cookies na tej stronie.